1
srpanj
2017

Hrvatska poljoprivredna agencija (HPA) Područni ured zapadna Hrvatska, ured Pazin obavljati će bez naknade upis pčelara sa područja Istre u Jedinstveni registar do 31.10.2017. U registar se upisuju podaci o gospodarstvu i posjedniku (vlasniku) i to: naziv, adresa, OIB i kontakt telefon i/ili e-mail adresa. Uz obrazac o upisu pčelara popunjava se i obrazac dodatni podaci o gospodarstvu o broju košnica koje pčelar ima na primarnoj lokaciji. 

Radi definiranja lokacije pčelinjaka potrebno je da se na aplikaciji Google karte odredi lokacija i očitaju koordinate pozicije na kojoj je pčelinjak smješten. Nakon ispunjavanja obrazaca isti se šalju u Odjel za označavanje i registraciju u HPA Zagreb odakle će se na adresu pčelara poslati identifikacijska kartica gospodarstva (IKG) koju će pčelar kasnije koristiti kod nabave veterinarskih usluga ili usluga iz područja rada HPA. Djelatnici HPA ureda Pazin voljni su radi olakšavanja pristupa pčelara postupku upisa odraditi barem jedan (1) radni dan na lokaciji koju odaberu udruge pčelara smještene izvan Pazina, uz uvjet da na toj lokaciji postoji pristup internetu radi očitanja koordinata. Također smo fleksibilni u pogledu radnog vremena na dogovoreni datum upisa izvan Pazina tako da omogućimo što većem broju pčelara da se upišu bez putovanja u naš ured u Pazinu.

Upis ćemo kontinuirano obavljati u našem uredu u Pazinu na adresi Prilaz kaštelu 8, a preporučamo da pčelari najave svoj dolazak na tel: 622-352 ili mob: 091 2287-021 u radno vrijeme ureda od 7 do 15 sati.

S poštovanjem !

Rukovoditelj P.U. zapadna Hrvatska
Neven Rimanić, dipl. ing.